Wales Public Sector

The Fulbright Wales Public Sector Award allows individuals working at the equivalent of Grade 7/Executive Band level or above in the public sector of Wales to conduct research or assess best practice affiliated with any accredited US institution.

This grant covers an appropriate three-month project for which is available during the 2020-2021 academic year. There is one award for 2020-2021.

Candidates must be public sector employees from across Wales including, but not limited to Welsh government, local government, higher education institutions and associated bodies, NHS Wales. Applications from academics, practitioners and professionals are encouraged.

Proposals should focus on research and assessing best practice rather than gaining a qualification.

Application guidance

In addition to the general application instructions, Fulbright Wales Public Sector Award applicants must complete and upload the following form to the Fulbright online application:

Grant amount

  • $5,000 per month. This is intended as a contribution towards any institutional fees and accommodation & maintenance costs while in the USA.

 

GWOBRAU Fulbright y Gwasanaeth Sifil yng Nghymru

Mae Gwobr Fulbright y Sector Cyhoeddus yng Nghymru yn caniatáu i unigolion sy'n gweithio ar lefel sy'n cyfateb i Radd 7/Band Gweithredol neu'n uwch yn y sector cyhoeddus yng Nghymru wneud gwaith ymchwil neu asesu arferion gorau sy'n ymwneud ag unrhyw sefydliad yn Unol Daleithiau America. 

Cynigir y grant hwn ar gyfer prosiect tri mis yn ystod blwyddyn academaidd 2020-2021. Mae yna un cyfle ar gael ar gyfer 2020-2021. 

Anogir ceisiadau gan academyddion, ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol o’r sector cyhoeddus o bob rhan o Gymru gan gynnwys, ymhlith eraill Llywodraeth Cymru, Llywodraeth Leol, Sefydliadau Addysg Uwch a chyrff cysylltiedig a GIG Cymru 

Dylai'r cynigion ganolbwyntio ar waith ymchwil ac asesu arferion gorau yn hytrach Cyngor nag ar ennill cymhwyster. 

Gwneud Cais

Anogir ymgeiswyr i ymweld â: http://www.fulbright.org.uk/going-to-the-usa/academic-and-professional/fulbright-scholar-awards/how-to-apply

Mae angen i bob ymgeisydd gwblhau’r ffurflen yma ar gwefan Fulbrightsef: 

  • Employer Promissory Statement

Swm y grant

Telir $5mil y mis yn uniongyrchol i dderbynnydd y grant fel cyfraniad tuag at ffioedd y sefydliad, a chostau llety a chynhaliaeth yn ystod ei gyfnod yn UDA. Mae hyn yn ychwanegol at gyflog yr ymgeisydd llwyddiannus.