Global Wales Postgraduate Awards

The Welsh Government, Global Wales partners and the Welsh universities have partnered with the Fulbright Commission to provide two Awards for individuals with a strong connection to Wales, to study or research in the US. 

Awards available:

Welsh All Disciplines Award

One award for a master's degree at any accredited US university and in any discipline. This award is for British citizens who have lived in Wales for at least 5 years and intend to return to Wales after their Fulbright.

Grant amount: Up to $45,000.

This award is intended as a contribution towards the first year of tuition fees and general maintenance costs in the USA.


Welsh Visiting Student Researcher Award

One Visiting Student Researcher Award provides funding toward a semester long research project at any US University. This award is for British citizens currently enrolled in a PhD programme at a University in Wales.

Grant amount: Up to $25,000.

The award is intended as a contribution towards general maintenance costs during the research period. Applicants with further funding may propose a longer research period, if desirable.

For more information about making an application, visit our How to Apply page.

Grantiau Ôl-raddedig Cymru Fyd-eang

Mae Llywodraeth Cymru, partneriaid Cymru Fyd-eang a phrifysgolion yng Nghymru wedi partneru â Chomisiwn Fulbright i ddarparu dau Grant i unigolion sydd â chysylltiad cryf â Chymru, ar gyfer astudio neu wneud ymchwil yn UDA.

Grantiau sydd ar gael:

Grantiau Pob Disgyblaeth Cymru

Un grant ar gyfer gradd meistr mewn unrhyw brifysgol achrededig yn yr UD ac mewn unrhyw ddisgyblaeth. Mae'r grant hwn ar gyfer dinasyddion Prydain sydd wedi byw yng Nghymru am o leiaf 5 mlynedd ac sy'n bwriadu dychwelyd i Gymru ar ôl eu Fulbright.

Swm y grant: Hyd at $45,000.

Bwriedir y grant hwn i fod yn gyfraniad tuag at ffioedd dysgu’r flwyddyn gyntaf, ynghyd â chostau byw cyffredinol yn UDA. 

Grant ar gyfer Myfyriwr Ymchwil o Gymru

Mae un Grant ar gael i Fyfyriwr Ymchwil er mwyn darparu cyllid ar gyfer prosiect ymchwil sy’n para semester mewn unrhyw Brifysgol yn yr UD. Mae'r grant hwn ar gyfer dinasyddion Prydain sydd wedi cofrestru ar hyn o bryd ar raglen PhD mewn Prifysgol yng Nghymru.

Swm y grant: Hyd at $25,000.

Bwriedir y grant hwn i fod yn gyfraniad tuag at gostau byw cyffredinol yn ystod y cyfnod ymchwil. Gall ymgeiswyr sydd wedi sicrhau cyllido ychwanegol wneud cynnig am gyfnod ymchwil hirach, os ydynt yn dymuno gwneud hynny.

I gael mwy o wybodaeth am wneud cais, ewch i'n tudalen Sut i Wneud Cais.